FOTOGALERIE:

Fotografie naší haly, skladu, mrazících boxů, malo-obchodní prodejny, dodávkových aut.

 

 

Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů

 

Informace o našich obchodních partnerech jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

 

Společnost TESAŘ – mražené s.r.o., veškeré osobní údaje získané od svých obchodních partnerů používá výhradně pro svoji interní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu obchodních partnerů nakládá společnost TESAŘ – mražené s.r.o.
s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon, a to především ustanovení
§ 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

V souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, souvisejícími normami, a v souladu s příslušnými principy zpracování osobních údajů uvádíme následující:

 

Správce osobních údajů:

 

TESAŘ – mražené s.r.o.

sídlo Kunčičky u Bašky 386, 739 01 Baška

IČ: 042 03 488

www: mrazene.cz

 

(dále jen „Správce“)

 

Rozsah zpracování osobních údajů:

 

Osobní údaje zpracováváme vždy v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovány. Přitom vždy postupujeme výhradně v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s povinnostmi Správce.

 

Rozsah zpracování osobních údajů zohledňuje zpracování v rámci kupní smlouvy, smlouvy
o dodávkách, případně objednávek. Využívanými osobními údaji jsou přitom zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, sídlo, kontaktní údaje (e-mail, telefon), číslo bankovního účtu.

 

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje zpracováváme vždy pro konkrétní účel, který vyplývá ze zákonného důvodu, tj. smluvního vztahu. O jednotlivých účelech máme přehled.

 

Mezi účely zpracování patří zejména:

 • zpracování osobních údajů z důvodů plnění právních povinností (plnění zákonných povinností),

 • zpracování osobních údajů pro účel uzavření či plnění smluv (údaje obchodních partnerů, dodavatelů atd.),

 • účely konkrétně uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

 

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpis, a to na základě následujících právních titulů:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochrany osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů je možno realizovat výhradně na základě těchto právních titulů (resp., výjimek pro zpracování):

 

Správce nezpracovává žádné ze zvláštní kategorie osobních údajů.

 

Způsob získání osobních údajů:

 

Správce získává osobní údaje ke zpracování těmito způsoby:

 • přímo od subjektů údajů,

 • z veřejně dostupných rejstříků, evidencí či seznamů,

 • od smluvních partnerů.

 

Kategorie subjektů:

 

 • obchodní partneři,

 • jiné osoby ve smluvním vztahu ke Správci,

 • dodavatelé služeb,

 

Kategorie osobních údajů:

 

 • adresné a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů a komunikaci s ním,

 • popisné údaje,

 • zvláštní kategorie osobních údajů – není zpracováváno.

 

Příjemci osobních údajů:

 

Příjemcem se rozumí fyzické nebo právnické osoby, orgány veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány. Správce vede informace o příjemcích osobních údajů, přičemž vždy respektuje účel zpracování i veškeré právní povinnosti a odpovědnosti. Mezi příjemce v rámci plnění konkrétních smluv patří zejména peněžní finanční ústavy obchodních partnerů.

 

 

 

 

 

Zpracování osobních údajů:

 

Osobní údaje zpracováváme v rámci své provozovny, a to prostřednictvím zaměstnanců. Zpracování probíhá v listinné i elektronické podobě, a to automatizovaným i manuálním způsobem.

 

Při zpracování osobních údajů správce vždy dbá na dodržování zákonných požadavků, jakož
i obecných principů ochrany osobních údajů.

 

Ochrana osobních údajů:

 

Organizačně a technicky zajišťujeme ochranu osobních údajů, a to tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům či k neoprávněnému zpracování nebo zneužití.

 

Doba zpracování osobních údajů:

 

Osobní údaje zpracováváme vždy pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování a v souladu s veškerými povinnosti dle zákonných norem. Nikdy si osobní údaje neponecháváme bezdůvodně. Nejzazší lhůta pro zpracování činí 10 let.

 

Práva subjektů:

 

Subjekt údajů má právo být informován o zpracování jeho osobních údajů, a to na základě žádosti v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními, zejména pak ve vztahu k následujícím informacím:

 • účel zpracování,

 • kategorie dotčených osobních údajů,

 • příjemce nebo kategorie příjemců,

 • doba zpracování ev. uložení osobních údajů,

 • dostupné informace o zdroji osobních údajů,

 • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Dále má subjekt následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,

 • právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů,

 • právo na výmaz osobních údajů,

 • právo na omezení zpracování,

 • právo na přenositelnost údajů,

 • právo vznést námitku,

 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

 

Pokud se subjekt domnívá, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s jeho právy či zákonem, může dále:

 • požádat správce o vysvětlení,

 • požadovat odstranění protiprávního stavu,

 • obrátit se na příslušný dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Využití osobních údajů v marketingu:

 

V rámci zpracování vašich osobních údajů nevyužíváme tyto údaje k realizaci marketingu, za tímto účelem také osobní údaje nikomu nepředáváme.

 

Poučení:

 

Veškeré informace, sdělení a úkony dle GDPR se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

 

S dotazy či žádostmi na uplatnění práv subjektu údajů je možno se obrátit písemně na adresu provozovny, osobně nebo elektronicky na e-mail.

 

Kontaktní údaje:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. č. 558 432 341,

 

 

 
© 2021 Pavel Lepik